KHOA CẬN LÂM SÀNG

KHOA DƯỢC

Khoa dược bệnh viện được hình thành cùng với thời điểm Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam thành lập vào tháng 04 năm 2001. Nhân lực khoa dược được tách từ khoa dược trung tâm y tế Đại Lộc – Quảng Nam. Trong những năm đầu mới thành lập, với nhân sự 10 viên chức khoa dược đã đảm nhận quản lý cung ứng thuốc men, hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị, y dụng cụ cho các khoa lâm sàng và cận lâm sàng

KHOA XÉT NGHIỆM

Khoa xét nghiệm là bộ phận của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Khoa được thành lập từ năm 2003.Qua quá trình phát triển được sự giúp đỡ của Ban giám đốc và sự nổ lực phát triển của tập thể khoa đến nay về nhân sự và trang thiết bị tương đối hoàn chỉnh. Khoa có chức năng thực hiện các xét nghiệm, tham gia công tác chỉ đạo tuyến, hướng dẫn sinh viên thực tập của trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng và trường Cao đẳng y tế Quảng Nam.

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Khoa CĐHA-TDCN được thành lập năm 2004. Tách từ khoa Cận Lâm sàng. Gồm các bộ phận: Chuẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng

02353747432