Nội tim mạch

KHOA NỘI TIM MẠCH – UNG BƯỚU

Sau ngày 28/3/1975 giải phóng Đại Lộc, tiếp quản Bệnh xá Đại Lộc – khoa ngoại chỉ là phòng thực hiện tiểu phẫu đơn giản phục vụ bệnh nhân. Khoa được thành lập từ ngày 09/06/2011 tách ra từ khoa nội tổng hợp

02353747432