Kế hoạch tổng hợp

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Phòng Kế hoạch tổng hợp được hình thành cùng với sự thành lập bệnh viện theo quyết định 839/ QĐ-UB ngày 20 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

02353747432