Y dược cổ truyền

KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

Khoa Y Dược Cổ Truyền được thành lập từ năm 1994 tại TTYT Đại Lộc. Đến năm 2001, cùng với sự phát triển của ngành Y Tế Quảng Nam, Khoa được đưa về hoạt động tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đến nay.

02353747432