Nội truyền nhiễm

KHOA TRUYỀN NHỄM

Khoa Truyền Nhiễm-Lao, được thành lập từ khi bệnh viện mới ra đời năm 2001. Khoa phục vụ khám chữa bệnh cho nhân khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam (Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang…). Các cán bộ viên chức trong khoa, thường xuyên học tập nâng cao trình độ để đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của đơn vị ( Hiện có 1 Bs đang học CK sơ bộ về Truyền Nhiễm tại bệnh viên Bạch Mai Hà Nội ).

02353747432