Điều dưỡng

Phòng Điều Dưỡng

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam thành lập tháng 3 /2003, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc, hoạt động độc lập và cho đến nay Phòng có 03 thành viên (01 trưởng phòng, 02 điều dưỡng trưởng khối)

02353747432