Giới Thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Bệnh viện đa khoa hạng I là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hoặc khu vực các huyện trong tỉnh và các Ngành. Có đội ngũ cán bộ chuyên khoa cơ bản có trình độ chuyên môn sâu có trang bị thích hợp đủ khả năng hỗ trợ cho Bệnh viện hạng II.

Phòng Kế Toán Tài Chính

Cùng với sự ra đời của Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam từ tháng 4 năm 2001. Phòng TC-KT bệnh viện cũng hình thành từ đó.

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Phòng Kế hoạch tổng hợp được hình thành cùng với sự thành lập bệnh viện theo quyết định 839/ QĐ-UB ngày 20 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Phòng Điều Dưỡng

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam thành lập tháng 3 /2003, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc, hoạt động độc lập và cho đến nay Phòng có 03 thành viên (01 trưởng phòng, 02 điều dưỡng trưởng khối)

02353747432